2013-02-06

Tolvmansgården (2)

En tolvman var en nämndeman vid häradsrätten. Tolvmännen utsågs bland socknens allmoge, och ända fram till 1871 stadgades att tolvmännen skulle vara bönder. Den främste bland de tolv, som haft sitt uppdrag under längst tid, benämndes "äldste". Tolvmännen valdes på sockenstämman i respektive socken, varje socken hade ofta ett bestämt antal av posterna på sin lott. Nämndemännen satt vanligen på livstid, på 1800-talet bestämdes mandatperioden till sex år, med möjlighet att avgå efter två. Äldsten var fram till 1866, då ståndsriksdagen avskaffades, i allmänhet den som valdes till riksdagsman, om en sådan skickades från häradet. (Wikipedia)

Een Tolvman was een boer en lid van de, uit twaalf leden bestaande?, districtsrechtbank. Ze waren afkomstig uit een plattelandsgemeente/parochie en werden door de plaatselijk bevolking gekozen. De voorzitter van deze twaalf was degene die het langste zitting had en heette 'oudste'. De leden zaten gewoonlijk 'voor het leven' in deze functie. In de 19e eeuw werd de periode teruggebracht tot 6 jaar met de mogelijkheid af te treden na 2 jaar. De 'oudste' was afgevaardigde naar Ståndriksdagen, de voorloper van de huidige Riksdagen, het Zweedse parlement. Net zoals in vele ander landen was er een parlement dat bestond uit vertegenwoordigers uit verschillende standen (Stånd), adel, kerk, burgers en boeren. In 1866 werd Ståndriksdagen afgeschaft en vervangen door Riksdagen met een vertegenwoordiging waarin ook andere beroepen uit de bevolking een afgevaardigde hadden. 

Sexman var en sex förtroendemän i en socken, som hade att se till att fattade på sockenstämman verkställdes, ansvara för underhåll av kyrkobyggnader och prästgård, samt främst att hjälpa kyrkoherden att övervaka kyrkotukten i socknen. Genom 1862 års kommunalreform avskaffades systemet med sexman.

Naast Tolvman waren er ook Sexman. Deze hadden tot taak toezicht te houden op en mee te werken aan het onderhoud van de kerken, bezittingen van de kerk en op de geloofsdiscpline.

Tolvmansgården is dus de boerderij van een Tolvman.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar